Ψήφισμα τῶν τᾶς Οὐπησίας πρὸς τιμὴν τοῦ γραμματέως τῶν συνέδρων Μνασιστράτου Φιλοξενίδα

SEG 23 208
Date:
42 μ.Χ.

 [Ἀγαθ]ὴ Τύ[χη].

Ὁ Μνασί[στ]ρατος ἦταν [γραμματεύ]ς·

[ἔτ]ος ΟΓ·[1] ἐπιμελητὲς τῆς

[Οὐ]πησίας[2] ἦσαν ὁ Νικήρατος καὶ ὁ Στρά-

5των· ψήφισμα· ΙΒ (δωδέκατος) μήνας· Κ (εἰκοστὴ) ἡμέρα·

ἐπειδὴ ὁ Μνασίστρατος Φιλο[ξ]ενίδα[3] σὲ κάθε περίστα-

ση εὐεργετεῖ ἀδιαλείπτως τ[οὺ]ς τῆς Οὐπησίας,

καὶ ὅταν τελοῦνται οἱ θυσίες πρὸς τοὺς Σεβαστοὺς καὶ στὰ

ἔξοδα τῆς πόλεως π[αρέ]χει χρήματα καὶ κάνει ὅλες

10τὶς δαπάνες μὲ μεγαλοψυχία καὶ προσήλωση, μὲ τρόπο ἀντάξιο

τῶν προγόνων καὶ τῆς εὔνοιας ποὺ εἶχε ὁ πατέρας του

Φιλοξενίδας πρὸς τὴν Οὐπησίαν, καὶ γιὰ κάθε θέμα ἀσκεῖ τὰ

καθήκοντά του πρὸς τὸ συμφέρον τῶν γερό-

ντων. vacat

15Ἀπόφαση τῶν τῆς Οὐπησίας·[4] νὰ ἐπαινέσουμε τὸν Μνασί-

στρατον Φιλοξενίδα γιὰ ὅλες τὶς εὐεργεσίες

ποὺ ἔχει κάνει καὶ νὰ ἀναθέσουμε

γραπτὴ ε[ἰ]κόνα του, σὲ ὅποιον τόπο ἐκεῖνος

θέλει, μὲ τὴν ἐπιγραφή· “οἱ τῆς Οὐπησίας τὸν Μνασίστρα-

20τον Φιλοξενίδα, ἐπειδὴ τοὺς εὐεργετεῖ σὲ κάθε εὐκαιρία

ἕνεκα τῆς ἀρετῆς του”· νὰ τὸν στεφανώνουν

κάθε χρόνο οἱ ἐπιμελητὲς στὴν γιορτὴ

τῶν Ἰθωμαίων μὲ τὸ στεφάνι τῆς Ἀρτέμιδος καὶ

ὁ κήρυκας νὰ ἀναγορεύει ὡς ἑξῆς τὴν ἀπονομὴ τοῦ στεφάνου·

“οἱ τᾶς Οὐπησίας στεφανώ-

25νουν τὸν Μνασίστρατον Φιλοξενίδα ἕνεκα τῆς ἀρετῆς

του”. vacat

Νὰ ἀναθέσουμε καὶ λίθινη στήλη πλησίον τοῦ ναοῦ

τῆς Ἀρτέμιδος,[5] ποὺ νὰ φέρει χαραγμένο αὐτό τὸ ψήφισμα·

ψήφισαν ΟϚ (76)· ἐγκρίθηκε παμψηφεί.

 vacat

[Ἀγαθ]ὰ̣ τύ[χα].

[Γραμματ]έος Μνασισ̣τ̣ράτου,

[ἔτ]ο̣υς ογʹ, ἐπιμελητᾶν τᾶς

[Οὐ]πησίας Νικηράτου καὶ Στρά-

5τ̣ωνος· δόγμα· μηνὸς ιβʹ, κʹ.

Ἐπε⟨ὶ⟩ Μνασίστρατος Φιλοξενίδα ἐν παντὶ και-

ρῷ οὐ διαλείπει εὖ πράττων [τοὺς] τᾶς Οὐπησίας

ἔν τε ταῖς τῶν Σεβαστῶν θ̣υ̣σίαις ἔν τε ταῖς

πολειτικαῖς δαπάναις π[αρέ]χων τε καὶ δαπανῶν

10πάντα μεγαλο̣ψ̣ύ̣χ̣ω̣ς κ̣α̣ὶ̣ με̣γ̣α̣λ̣ο̣μ̣ε̣ρῶς ἀξ̣ίως

τ̣ῶν προγόν[ων] καὶ τοῦ Φιλοξενίδα τοῦ πατρὸς πο-

τὶ τὰν Οὐπησίαν εὐνοίας διὰ παντός τε ὑπὲρ

τῶν γερόντων προίσταται ἐπὶ τῷ συνφέροντι αὐτῶν,

vacat

15ἔδοξε τοῖς τᾶς Οὐπησίας ἐπαινέσαι Μνασί-

στρατον Φιλοξενίδα ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπ’αὐτοῦ

γεινομένοις εὐεργετήμασι καὶ ἀναθέμεν

αὐτῷ στάλαν ἀναγραπτάν, ἐν ᾧ ἂν [α]ὐτὸς τόπῳ

θέλῃ, καὶ ἐπιγράψαι “Οἱ τᾶς Οὐπησίας Μνασίστρα-

20τον Φιλοξενίδα διὰ παντὸς εὐεργετούμενοι

ὑπ’ αὐτοῦ ἀρετᾶς ἕνεκεν”· στεφανοῦσθαι δὲ αὐ-

τὸν κατὰ ἔτος ὑπὸ τῶν ἐπιμελητᾶν ἐν τῷ ἀγῶνι

τῶν Ἰθωμαίων τῷ τᾶς Ἀρτέμιτος στεφάνῳ, καὶ

ἀνακαρύσσεσθαι “Oἱ τᾶς Οὐπησίας στεφανοῦν-

25τι Μνασίστρατον Φιλοξενίδα ἀρετᾶς ἕνεκεν”·

vacat

ἀναθέμεν δὲ καὶ στάλαν λιθίναν παρὰ τὸν ναὸν

τᾶς Ἀρτέμιτος ἔχουσαν τοῦτο τὸ ψάφισμα.

Ἀναδοθεισᾶν ψάφων οεʹ, ἔδοξε πάσαις.