Ψήφισμα προξενίας Καλλίππου Θεσσαλοῦ

IG I3 92
Date:
422/1 π.Χ.

Πρὸς τιμὴν τοῦ Θεσσαλοῦ Καλλίππου.

Ἀπόφαση τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου·

ἡ Ακαμαντὶς φυλὴ ἐπρυτάνευε,

ὀ Ἀρχικλῆςἦταν γραμματεύς, ὁ Ἀντικράτης

5ἐπιστάτης· πρόταση τῶν στρατηγῶν· νὰ

ἐπαινέσει ὁ δῆμος τὸν Θεσσαλὸ Κάλλιππο ἀπὸ τὴν

Γυρτώνη, ἐπειδὴ κρίνει ὅτι εἶναι

ἄνδρας ἀγαθὸς πρὸς τὴν πόλη τῶν Ἀθηναἰων

καὶ νὰ ἀναγράψει τὸ ὄνομά του

10ὡς προξένου καὶ εὐεργέτου σὲ λίθινη στήλη,

καὶ τοῦ ἰδίου καὶ τῶν

γιῶν του, καὶ νὰ τὴν στήσει

στὴν Ἀκρόπολη· Εὐκρατίδας, Ἱππ[- - -].

Yes