Ἀπόφαση τῆς Χιακῆς φατρίας(;) τῶν Κλυτιδῶν

RO 87
Date:
Β´μισὸ τοῦ 4ου αἰ. π.Χ. (περὶ τὸ 330 π.Χ.)

 

πρεσβυτ[- - - - - - - - - - - - - - (ἐὰν ἐπιτρέπεται) στοὺς Κλυ]-

τίδας στὸν χῶρο τοῦ ἱεροῦ τῶν Κλυ-

τιδῶν νὰ οἰκοδομήσουν ἱερὸ οἶκο,

καὶ νὰ μεταφέρουν τὰ κοινὰ ἱερὰ ἀντικείμενά τους ἀπὸ τὶς ἰδιωτικὲς οἰκίες

5στὸν κοινὸ οἶκο. Θυσίασαν καὶ οἱ οἰωνοὶ ἦταν καλοί·

νὰ οἰκοδομήσουν τὸν κοινὸ οἶκο καὶ νὰ μεταφέρουν

τὰ κοινὰ ἱερὰ ἀπὸ τὶς ἰδιωτικὲς οἰκίες στὸν κοινὸ οἶκο.

Ἐπὶ πρυτάνεως Φοίνικος τὴν τετάρτη τοῦ Πλυντη-

ριῶνος μηνὸς οἱ Κλυτίδαι ἀποφάσισαν

10νὰ τελέσουν θυσία γιὰ τὰ ἱερὰ τῶν Κλυτι-

δῶν ποὺ βρίσκονται στὶς ἰδιωτικὲς οἰκίες,

γιὰ νὰ μάθουν τὶ ἀπὸ τὰ δύο πρέπει νὰ κάνουν· νὰ τὰ μεταφέρουν στὸν οἶκο ποὺ σύμφωνα μὲ τὴν μαντεία οἰκο-

δόμησαν οἱ Κλυτίδαι, τὴν ἡμέρα, κατὰ τὴν ὁποία

τελεῖται ἡ θυσία, καὶ τὸν ὑπόλοιπο χρόνο

15νὰ φυλάσσονται στὶς οἰκίες τῶν κατόχων τους

ὅπως καὶ προηγουμένως, ἤ στὸ ἑξῆς μονίμως νὰ ἀπόκεινται στὸν οἶκο.

Θυσίασαν καὶ οἱ οἰωνοὶ ἦταν καλοί· στὸ ἑξῆς τὰ ἱερὰ

νὰ βρίσκονται στὸν οἶκο.Ἐπὶ πρυτάνεως

Κλεοκύδους, τὴν εἰκοστὴ ἕκτη τοῦ Ποσιδεῶνος μηνός,

20οἱ Κλυτίδαι ἀποφάσισαν

τὸν ἱερὸ οἶκο τῶν Κλυτιδῶν, στὸν ὁποῖον

ἀπόκεινται τὰ πατρῶα ἱερά, καὶ τὸν χῶρο

γύρω ἀπὸ τὸν οἶκο νὰ χρησιμοποιοῦν οἱ Κλυτίδαι

ἀπὸ κοινοῦ, καὶ νὰ μὴν ἐπιτρέπεται οὔτε σὲ φατρία

25οὔτε σὲ κανέναν ἰδιώτη νὰ κάνει χρήση τοῦ οἴκου αὐτοῦ,

οὔτε καὶ νὰ τὸν παραχωρήσει πρὸς χρῆσιν σὲ κανέναν.

Καὶ ὅποιος παραβιάσει τὴν ἀπόφαση αὐτὴ καὶ κάνει χρήση ὁ ἴδιος

τοῦ οἴκου ἤ ἐπιτρέψει σὲ ἄλλον νὰ τὸ κάνει,

θὰ πρέπει γιὰ κάθε χρήση ἤ ἐκχώρηση νὰ καταβάλει

30χίλιες δραχμὲς πρόστιμο στοὺς Κλυτίδας ἱερὲς

τοῦ Διὸς πατρώου, καὶ νὰ ὑπόκειται

στὶς κατάρες ποὺ ἐπισείουν οἱ νόμοι γιὰ τοὺς ἐνόχους. Καὶ οἱ

ἐπιμελητὲς νὰ ἀναγράψουν τὶς ἀποφάσεις ποὺ ἐλήφθησαν

περὶ τοῦ οἴκου καὶ τῶν ἱερῶν ἀντικειμένων, καθὼς καὶ

35τὶς μαντεῖες, σὲ λίθινη στήλη καὶ νὰ τὴν στήσουν πλησίον τῆς εἰσό-

δου τοῦ οἴκου.