Ψήφισμα Ἀμφιπολιτῶν περὶ τῆς ἐξορίας πολιτικῶν ἀντιπάλων

RO 49
Date:
357/6 π.Χ.

Ἀπόφαση τοῦ δήμου·

ὁ Φίλων καὶ ὁ Στρατοκλῆς

νὰ ἐξορίζονται ἰσοβίως ἀπὸ τὴν Ἀμφίπολη

καὶ τὴν χώρα τῶν Ἀμφιπολιτῶν,

5καὶ οἱ ἴδιοι καὶ τὰ παιδιά τους

καὶ ἐὰν συλλαμβάνονται κάπου,

νὰ τοὺς ἀντιμετωπίζουν ὡς ἐχθροὺς

καὶ αὐτοὶ ποὺ θὰ τοὺς σκοτώσουν,

νὰ μὴν τιμωροῦνται

10καὶ ἡ περιουσία τους νὰ δημεύεται καὶ τὸ

ἕνα δέκατο νὰ περιέρχεται στὸν Ἀπόλλωνα

καὶ στὸν Στρυμόνα. Οἱ προστάτες

νὰ ἀναγράψουν τὰ ὀνόματά τους σὲ λίθινη στήλη.

Ἐὰν κάποιος προτείνει τὴν ἀναθεώρηση τοῦ ψηφίσματος

15ἢ τοὺς δέχεται ἀπὸ τὴν ἐξορία μὲ

ὁποιοδήποτε τέχνασμα ἢ τρόπο

νὰ δημεύεται ἡ περιουσία του καὶ νὰ

ἐξορίζεται ἰσοβίως ἀπὸ τὴν Ἀμφίπολη.

ἔδοξεν τῶι δήμωι Φί-

λωνα καὶ Στρατοκλέ-

α φεόγειν Ἀμφίπολι-

ν καὶ τὴγ γῆν τὴν Ἀμφ-

5ιπολιτέων ἀειφυγί-

ην καὶ αὐτὸς καὶ τὸς

παῖδας καὶ ἤμ πο ἁλί-

σκωνται πάσχειν αὐ-

τὸς ὡς πολεμίος καὶ

10νηποινεὶ τεθνάναι,

τὰ δὲ χρήματ’ αὐτῶν δ-

ημόσια εἶναι, τὸ δ᾽ ἐπ-

ιδέκατον ἱρὸν τοῦ Ἀ-

πόλλωνος καὶ το̃ Στρ-

15υμόνος, τὸς δὲ προστ-

άτας ἀναγράψαι αὐτ-

ὸς ἐστήλην λιθίνην·

ἢν δέ τις τὸ ψήφισμα

ἀναψηφίζει ἢ καταδ-

20έχηται τούτος τέχν-

ηι ἢ μηχανῆι ὁτεωιο̃-

ν, τὰ χρήματ’ αὐτο̃ δημ-

όσια ἔστω καὶ αὐτὸς

φεογέτω Ἀμφίπολιν

25ἀειφυγίην.

Yes