Ψήφισμα τοῦ δήμου τῶν Χίων ὑπὲρ Ναξίων καὶ Ἀνδρίων δικαστῶν

McCabe, Chios 12
Date:
Περὶ τὸ 320 π.Χ.

Ἀπόφαση τοῦ δήμου.

Ἐπειδὴ οἱ Νάξιοι καὶ οἱ Ἄνδριοι δικαστὲς

παρουσιάσθηκαν στὸν δῆμο καὶ ζητοῦσαν νὰ τοὺς

στείλουν στὴν πατρίδα τους, διότι λείπουν πολὺ καιρό,

5νὰ ἀποφασίσει ὁ δῆμος·

νὰ ἐπαινέσει καὶ τὶς δύο πόλεις,

διότι μὲ φιλότιμη καὶ φιλικὴ διάθεση μᾶς ἔστειλαν

τοὺς δικαστές· νὰ ἐπαινέσει καὶ τοὺς δικαστές, ἐπειδὴ

ἐξεδίκασαν τὶς ὑποθέσεις σωστὰ καὶ δίκαια, καὶ νὰ

στεφανώσει καθένα ἀπὸ τὰ δύο σώματα δικαστῶν μὲ χρυσὸ

10στέφανο ἀξίας ἑκατὸν Ἀλεξανδρείων δραχμῶν· νὰ δώσει

στοὺς ἴδιους καὶ στοὺς ἀπογόνους τους τὸ δικαίωμα

τοῦ προξένου καὶ τιμητικὴ θέση (προεδρίαν) στὸ θέατρο

κατὰ τοὺς δημόσιους ἀγῶνες· ἐπίσης τὸ δικαίωμα κατάπλου

καὶ ἀπόπλου καὶ σὲ καιρὸ πολέμου καὶ σὲ καιρὸ εἰρήνης

15ἔχοντας ἀσυλία καὶ χωρὶς νὰ ἀπαιτεῖται εἰδικὴ συνθήκη γι᾽

αὐτούς· ἐπίσης προτεραιότητα στὴν ἐκδίκαση

τῶν ὑποθέσεών τους καὶ ἀτέλεια σὲ ὅσα εἰσάγουν καὶ

ἐξάγουν ὡς προσωπικά τους ἀποκτήματα (ἐπὶ κτήσει)·

καὶ τὸ δικαίωμα νὰ εἶναι Χῖοι πολίτες, ἐὰν τὸ

20ἐπιθυμοῦν· καὶ γιὰ νὰ εἶναι φανερὸ σὲ ὅλους, ὅτι ὁ δῆμος

γνωρίζει νὰ ἀποδίδει στοὺς δίκαιους ἄνδρες τὴν

εὐγνωμοσύνη ποὺ τοὺς ἀξίζει, ὁ κήρυκας νὰ ἀναγγείλει κατὰ

τὴν ἑορτὴ τῶν Διονυσίων τὸ ἀκόλουθο κήρυγμα:

«ὁ δῆμος τῶν Χίων τιμᾶ τοὺς δικαστὲς ποὺ ἐστάλησαν ἀπὸ τὴν

25Νάξο καὶ ἀπὸ τὴν Ἄνδρο γιὰ τὴν δικαιοσύνη τους πρὸς αὐτὸν

μὲ στέφανο ἀξίας ἑκατὸ δραχμῶν καὶ τοὺς δίδει τὸ

δικαίωμα νὰ εἶναι πρόξενοι (τῶν Χίων) καὶ πολίτες (τῆς

Χίου) καὶ οἱ ἴδιοι καὶ οἱ ἀπόγονοί τους».

Νὰ φροντίσει γιὰ τὸ κήρυγμα ὁ ἀγωνοθέτης Μεγαρεὺς καὶ οἱ

30σημερινοὶ πρυτάνεις καὶ νὰ ἀναγράψουν στὴν στήλη τῶν

προξένων τὴν πόλη τῶν δύο σωμάτων καὶ τὰ ὀνόματα τῶν

δικαστῶν καὶ τὸ πατρώνυμό τους· οἱ ταμίες νὰ δώσουν στὰ

δύο σώματα τὸ ποσὸν γιὰ τοὺς στεφάνους καὶ 50 δραχμὲς

σὲ κάθε δικαστὴ γιὰ τὰ ἔξοδα μετακινήσεώς του· οἱ δὲ

35ἐξετασταὶ καὶ οἱ πολέμαρχοι νὰ φροντίσουν

νὰ μεταφερθοῦν οἱ δικαστὲς στὴν πατρίδα τους μὲ τριήρη·

καὶ γιὰ νὰ παραμείνει ἀείμνηστη ἡ δικαιοσύνη τῶν

ἀνδρῶν καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι νὰ πράττουν πάντοτε τὸ καλὸ πρὸς

τὸν δῆμο, οἱ πρυτάνεις νὰ ἀναγράψουν σὲ λίθινη στήλη τὸ

40ψήφισμα αὐτὸ καὶ τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν καὶ τὸ πατρώνυμό

τους καὶ τὰ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ κάθε σώματος καὶ νὰ

τὴν στήσουν στὸ ἱερό [τοῦ Διός;]· τὰ χρήματα ποὺ θὰ

δαπανηθοῦν γιὰ τὴν στήλη καὶ τὴν ἀναγραφὴ νὰ τὰ δώσουν

οἱ ταμίες.

 

(Στὴν ἀριστερὴ πλευρά)

(ἐπάνω)

Ἀπὸ τὴν Νάξο

Ἐπιγενίδης Ἡγησιμάχου

Σώσιλος Ἱππολύτου

Ξενόφαντος Ἀρχέλεω

5Εὀχάρης Εὐστράτου

Σώπολις Σωσίου

(κάτω)

Ἀπὸ τὴν Ἄνδρο

Πυθόδωρος Πυθίππου

Μυρτίας Ἰδνάδου

10Κλεόδωρος Κλεονίκου

Θεογένης Ἀρχαγορίδου

Θεότιμος Ρίκωνος

ἔδοξεν τῶι δήμωι

Ἐπειδὴ οἱ δικασταὶ οἵ τε Νάξιοι κα[ὶ οἱ]

Ἄνδριοι ἐπελθόντες ἐπὶ τὸν δῆμ[ον]

ἠξίουν ἀποστέλλεσθαι διὰ τὸ χρόνο[ν]

5πολὺν αὀτοῖς εἶναι τῆς ἀποδημίας, δεδό-

χθαι τῶι δήμωι· ἐπαινέσαι μὲν τὰς πό-

λεις ἀμφοτέρας ὅτι φιλοτίμως καὶ οἰ-

[κ]είως ἀπέστειλαν ἡμῖν τὰ δικαστή-

[ρ]ια, ἐπαινέσαι δὲ καὶ τοὺς δικαστάς, ὅτι

10[κ]αλῶς καὶ δικαίως ἐδίκαζον τὰς δ[ίκας,]

[κ]αὶ στεφανῶσαι ἑκάτερον τῶ[ν δικαστη]-

[ρ]ίων χρυσῶι στεφάνωι ἀπὸ [Η δραχμῶν]

[Ἀ]λεξανδρείων· δεδόσθαι δ[ὲ προξενίαν]

[κ]αὶ αὀτοῖς καὶ ἐγγόνοις κα[ὶ προεδρίαν ἐν]

15[ἀγ]ῶσιν, καὶ εἴσπλουν καὶ ἔ[κπλουν πολέμου]

[κ]αὶ εἰρήνης ἀσυλεὶ καὶ ἀσ[πονδεί, καὶ δίκας]

[π]ροδίκους, καὶ ἀτέλεια[ν, ὧν ἂν εἰσάγωσιν]

[ἢ] ἐξάγωσιν ἐπὶ κτήσει[ι· καὶ αὀτοὺς Χίους]

εἶναι ἐὰμ βούλωντα[ι· ὅπως δὲ καὶ φανερὸς]

20ἦι ὁ δῆμος ὅτι ἐπίσ[ταται χάριτας ἀποδι]-

[δ]όναι τοῖς δικαίοι[ς ἀνδράσιν ἀξίας, ἀνει]-

πεῖν τὸγ κήρυκα Διον[υσίοις τόδε τὸ κήρυ]-

[γ]μα· ὁ δῆμος ὁ Χίων [στεφανοῖ τοὺς δι]-

[κ]αστὰς τοὺς ἐγ Νάξ[ου καὶ Ἄνδρου δικαι]-

25οσύνης ἕνεκα τῆς εἰς [ἑαοτὸν χρυσῶι]

στεφάνωι ἀφ’ ἑκατὸν [δραχμῶν· τιμᾶι δὲ]

[πρ]οξενίαι καὶ πολιτ[είαι καὶ αὀτοὺς καὶ ἐγ]-

[γό]νους· ἐπιμεληθῆν[α]ι δ[ὲ τοῦ κηρύγμα]-

τος Μεγαρέα τὸν ἀγωνοθ[έτην καὶ τοὺς]

30πρυτάνεις τοὺς ἐνεστῶτας, [καὶ γραψάν]-

των εἰς τὴν στήλην τὴν προξ[ενικὴν τήν]

τε πόλιν ἑκατέρων καὶ τὰ ὀνόμ[ατα πατρό]-

[θ]εν· δοῦναι δὲ τοὺς ταμίας ἑκατ[έρωι τῶν]

[δι]καστηρίων τὸ εἰς τὸν στέφανο[ν ἀργύριον (ἢ ἀνάλωμα)]·

35[δ]οῦναι δὲ καὶ εἰς κομιδὴν ἑκά[στωι τῶν]

[δι]καστῶν δραχμὰς πεντήκον[τα, καὶ τοὺς]

[ἐξετα]στὰς μετὰ τῶμ πολεμάρ[χων ἐπι]-

[μεληθ]ῆναι ὅπως ἐπὶ τριήρους κ[ομισθῶ]-

[σιν οἱ δι]κασταί· ὅπως δὲ καὶ ἀείμνη[στος ἡ]

40[τῶν ἀν]δρῶν δικαιότης ἦι καὶ οἱ λ[οιποὶ ὁ]-

[μοίως π]ράττωσι πρὸς τὸν δῆμον, [τοὺς πρυ]-

[τάνει]ς ἀναγράψαντας ε[ἰ]ς στήλ[ην λιθί]-

[νην τό]δε τὸ ψήφισμα καὶ τὰ ὀνόματ[α τῶν ἀν]-

[δρῶν π]ατρόθεν καὶ ἐξ ἧς πόλεως [ἑκάτερον]

45[τῶν δι]καστηρίων ἐστίν, στῆσαι ἐς τὸ ἱερ[ὸν .. c. 3.]

[.. c. 3., τὸ δὲ] ἀνάλωμα τὸ εἰς τὴν στήλην [καὶ τὴν ἀ]-

[ναγραφὴν] δοῦναι τοὺς ταμίας.

 

Στὴν ἀριστερὴ πλευρά:

Ἐ γ Ν ά ξ ο [υ]

Ἐπιγενίδης Ἡγησιμάχου

50Σώσιλος Ἱππολύτου

Ξενόφαντος Ἀρχέλεω

Εὀχάρης Εὀστράτου

Σώπολις Σωσίου.

 

Ἐ ξ Ἄ ν δ ρ ο υ

55Πυθόδωρος Πυθίππου

Μυρτίας Ἰδνάδου

Κλεόδωρος Κλεονίκο[υ]

Θεογένης Ἀρχαγορίδο[υ]

Θεότιμος Ῥίκωνος.

Yes