Ψήφισμα προξενίας Οἰνιάδου

IG I3 110
Date:
408/7 π.Χ.

Θ ε ο ί.

ἔδοξεν τῆι βολῆι καὶ τῶι δήμ-

ωι, Ἀντιοχὶς ἐπρυτάνευε, Εὐκ-

λείδης ἐγραμμάτευε, Ἱεροκλ-

5ῆς ἐπεστάτε, Εὐκτήμων ἦρχε·

Διειτρέφης εἶπε· ἐπειδὴ ἀνή-

ρ ἐστι ἀγαθὸς Οἰνιάδης ὁ Παλ-

αισκιάθιος περὶ τὴν πόλιν τ-

ὴν Ἀθηναίων καὶ πρόθυμος πο-

10ιε̃ν ὅ τι δύναται ἀγαθόν, καὶ ε-

ὖ ποιεῖ τὸν ἀφικνόμενον Ἀθη-

ναίων ἐΣκίαθον, ἐπαινέσαι τ-

ε αὐτῶι καὶ ἀναγράψαι αὐτὸν

πρόξενον καὶ εὐεργέτην Ἀθη-

15ναίων καὶ τὸς ἐκγόνος αὐτο̃, κ-

αὶ ὅπως ἂν μὴ ἀδικῆται ἐπιμέ-

λεσθαι τὴν τε βολὴν τὴν ἀεὶ β-

ολεύοσαν καὶ τοὺς στρατη-

γὸς καὶ τὸν ἄρχοντα τὸν ἐν Σκι-

20άθωι ὃς ἂν ἧι ἑκάστοτε· τὸ δὲ ψ-

ήφισμα τόδε ἀναγράψαι τὸν γ-

ραμματέα τῆς βολῆς ἐν στήλη-

ι λιθίνηι καὶ καταθε̃ναι ἐμ π-

όλει. καλέσαι δὲ αὐτὸν καὶ ἐπ-

25ὶ ξένια ἐς τὸ πρυτανεῖον ἐς α-

ὔριον·v Ἀντιχάρης εἶπε· τὰ μὲ-

ν ἄλλα καθάπερ τῆι βολῆι, ἐς δ-

[ὲ τ]ὴγ γνώμην μεταγράψαι ἀντ-

[ὶ το̃ “Σ]κιαθίο”,

 

(Γραμματικὸ σχόλιο:)

ἐπεστάτε = ἐπεστάτει, ποιε̃ν = ποιεῖν, ἀφικνόμενον = ἀφικνούμενον, ἐκγόνος = ἐκγόνους, βολῆς = βουλῆς, καταθε̃ναι = καταθεῖναι, Σκιαθίο = Σκιαθίου.

Θεοί.

Ἀπόφαση τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου·

ἡ Αντιοχὶς φυλὴ ἐπρυτάνευε,

ὁ Εὐκλείδης ἦταν γραμματεύς,

5ὁ Ἱεροκλῆς ἐπιστάτης,

ὁ Εὐκτήμων ἐπώνυμος ἄρχων.

Ὁ Διειτρέφης ἐπρότεινε· ἐπειδὴ

ὁ Οἰνιάδης ὁ Παλαισκιάθιος διάκειται

εὐνοϊκῶς πρὸς τὴν πόλη τῶν Ἀθηναίων

10καὶ εἶναι πρόθυμος νὰ κάνει

ὅ,τι εἶναι καλὸ ὑπὲρ τῆς πόλεως,

καὶ διευκολύνει ὅσους Ἀθηναίους φθάνουν στὴν Σκιάθο,

νὰ τὸν ἐπαινέσουν καὶ νὰ τὸν

ἀναγράψουν (στὴν στήλη τῶν προξένων)

15ὡς πρόξενο καὶ εὐεργέτη τῶν Ἀθηναίων

καὶ αὐτὸν καὶ τοὺς ἀπογόνους του.

Ἡ ἑκάστοτε βουλὴ καὶ οἱ στρατηγοὶ

καὶ ὅποιος ὁρίζεται ἄρχων στὴν Σκιάθο νὰ φροντίζουν,

ὥστε ὁ Οἰνιάδης νὰ μὴν ἀδικεῖται.

20Ὁ γραμματεὺς τῆς βουλῆς νὰ ἀναγράψει

τὸ ψήφισμα σὲ λίθινη στήλη καὶ νὰ τὴν στήσει στὴν Ἀκρόπολη·

νὰ καλέσουν τὴν ἑπόμενη ἡμέρα τὸν Οἰνιάδη

σὲ γεῦμα φιλοξενίας στὸ πρυτανεῖο.

Ὁ Ἀντιχάρης πρότεινε·

25τὰ ἄλλα νὰ γίνουν ὅπως ἀποφάσισε ἡ βουλή,

ἀλλὰ στὴν πρόταση τοῦ ψηφίσματος

ἀντὶ γιὰ Σκιάθιος, νὰ τὸ διορθώσουν, ὥστε νὰ εἶναι γραμμένο

«Οἰνιάδην τὸν Παλαισκιάθιον».

Yes