Ἀνάθεση στὸν Ἀσκληπιὸ καὶ στὴν Ὑγεία

Ἀραπογιάννη - Μακρῆ, Ἀρχ. Ἐφ. (2015), 90-92
Date:
2ος-1ος αἰ. π.Χ.

Δαμόφαντος Δαμοθάλεος

Νικανδρία Εὐθύμου

Δαμοθάλη, Εὔθυμον

τοὺς ὑιοὺς κοματεύσαντας,

5Ἀσκλαπιῶι καὶ Ὑγείαι.

Ὁ Δαμόφαντος Δαμοθάλεος

καὶ ἡ Νικανδρία Εὐθύμου

τοὺς ἀνδριάντες τῶν υἱῶν τους Δαμοθάλους καὶ Εὐθύμου,

ποὺ ἐκομάτευσαν,

5 ἀνέθεσαν στὸν Ἀσκληπιὸ καὶ τὴν Ὑγεία.