Διαιτησία τοῦ Ἄργους γιὰ τὴν ἐπίλυση διαφορῶν μεταξὺ τῶν νήσων Μήλου καὶ Κιμώλου

IG XII 3, 1259
Date:
λίγο μετὰ τὸ 338 π.Χ.

θεός.

ἔκρινε ὁ δᾶμος ὁ τῶν

Ἀργείων κατὰ τὸ δόκη-

μα τοῦ συνεδρίου τῶν

5Ἑλλάνων, ὁμολογη-

σάντων Μαλίων καὶ

Κιμωλίων ἐμμενέν,

ἇι κα δικάσσαιεν τοὶ

Ἀργεῖοι περὶ τᾶν

10[ν]άσων, Κιμωλίων

ἦμεν Πολύαιγαν Ἑτήι-

ρειαν Λίβειαν. ἐδί-

κασσαν νικῆν Κιμωλ[ί]-

[ο]υς. Ἀρήτευε Λέων

15[β]ωλ[ᾶ]ς Σευτέρας, Ποσιδά-

ον· γρο[φ]εὺς βωλᾶς Πέριλ-

λος Πεδιο͂v.

Θεός.

Κρίσις τοῦ δήμου τῶν

Ἀργείων σύμφωνα μὲ τὴν

ἀπόφαση τοῦ συνεδρίου τῶν

5Ἑλλήνων νὰ ἀνήκουν στοὺς

Κιμωλίους ἡ Πολύαιγα,

ἡ Ἑτηίρεια καὶ ἡ Λίβεια, καὶ

μετὰ ἀπὸ συμφωνία τῶν Μηλίων

καὶ τῶν Κιμωλίων νὰ δεσμευθοῦν

10ἀπὸ ὅποιους τυχὸν ὅρους ἀποφασίσουν

οἱ Ἀργεῖοι περὶ τῶν νήσων.Ἔκριναν οἱ Ἀργεῖοι ὅτι

ἐκέρδισαν οἱ Κιμώλιοι.

Πρόεδρος τῆς βουλῆς ἦταν ὁ Λέων

15τῆς Σευτέρας φράτρας καὶ ἀπὸ τὴν κώμη Ποσίδαον·

γραφεὺς τῆς βουλῆς ἦταν ὁ

Πέριλλος ἀπὸ τὴν κώμη Πεδίον.

Yes