Συνθήκη συμμαχίας μεταξὺ τοῦ βασιλέως Ἀμύντου καὶ τῶν Χαλκιδέων

RO 12
Date:
390-380 π.Χ.

πλευρὰ Α

Συνθῆκαι πρὸς Ἀμύνταν τὸν Ἐρριδαίο.

Συνθῆκαι Ἀμύνται τῶι Ἐρριδαίου

καὶ Χαλκιδεῦσι· συμμάχους εἶν

ἀλλήλοισι κατὰ πάντας ἀνθρώπου[ς]

5ἔτεα πεντήκοντα. ἐάν τις ἐπ’ Ἀμύν-

ταν ἴηι ἐς τὴ̣[ν χώρην ἐπὶ π]ολέμοι

[ἢ] ἐπὶ Χα[λκιδέας, βοηθ]εῖν Χαλκιδ̣έ-

[ας] Ἀμύ̣[νται καὶ Ἀμύνταν Χαλκιδεῦσιν - - -]

 

πλευρὰ Β

ἐ̣ξαγωγὴ δ’ ἔστω καὶ πίσσης καὶ ξύλων,

ο̣ἰκοδομιστηρίωμ πάντων, ναυπηγη-

σ̣ίμων δὲ πλὴν ἐλατίνων, ὅ τι ἂμ μὴ τὸ

κοινὸν δέηται, τῶι δὲ κοινῶι καὶ τούτων

5εἶν ἐξαγωγήν, εἰπόντας Ἀμύνται πρὶν ἐξ-

άγειν, τελέοντας τὰ τέλεα τὰ γεγραμμέν[α].

καὶ τῶν ἄλλων ἐξαγωγὴν δὲ εἶν καὶ δια-

{α}γωγήν, τελέουσιν τέλεα καὶ Χαλκιδεῦ-

σι ἐκγ Μακεδονίης καὶ Μακεδόσιν ἐκ̣

10Χαλκιδέων. πρὸς Ἀμφιπολίτας, Βοττ[ι]-

αίους, Ἀκανθίους, Μενδαίους μὴ π[οιεῖ]-

[σ]θ̣αι φιλίην Ἀμύνταμ μηδὲ Χαλκιδ[έας]

[χωρὶ]ς ἑκατέρους, ἀλλὰ μετὰ μιᾶ̣[ς γνώ]-

[μης, ἐὰν ἀ]μφοτέροις δοκῆι, κοιν[ῆι]

15[προσθέσθαι ἐκε]ί̣νους. ὅρκος συμμ[αχί]-

[ης· φυλάξω τὰ συγκεί]μενα Χαλκιδ̣[εῦ]-

[σι, καὶ ἐάν τις ἴηι ἐπ’ Ἀμ]ύνταν [ἐς]

[τὴν χώρην ἐπὶ πολέμοι, βοηθήσω Ἀμ]ύν[ται]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

(Γραμματικὸ σχόλιο:)

εἶν (Ἰωνικός- Εὐβοϊκὸς τύπος) = εἶναι.

Συνθήκη μὲ τὸν ᾽Αμύντα τοῦ Ἐρριδαίου·

Συνθήκη μὲ τὸν ᾽Αμύντα τοῦ Ἐρριδαίου

καὶ τοὺς Χαλκιδεῖς· νὰ εἶναι σύμμαχοι μεταξὺ

τους ἐνώπιον ὅλων τῶν ἀνθρώπων

5γιὰ πενήντα χρόνια· ἐὰν κάποιος ἐκστρατεύει ἐναντίον τοῦ Ἀμύντα

στὴν χώρα του ἢ ἐναντίον τῶν Χαλκιδέων νὰ βοηθοῦν οἱ Χαλκιδεῖς

τὸν Ἀμύντα καὶ ὁ Ἀμύντας τοὺς Χαλκιδεῖς - - -

Νὰ ἐπιτρέπεται ἡ ἐξαγωγὴ καὶ πίσσας καὶ ξύλων κάθε εἴδους

καταλλήλων γιὰ οἰκοδομή, ἀλλὰ καὶ γιὰ ναυπήγηση

10ἐκτὸς τῶν ἐλατίνων, ὅ,τι δὲν χρειάζεται

τὸ κοινὸν τῶν Χαλκιδέων· τὸ κοινὸν νὰ μπορεῖ

νὰ ἐξάγει καὶ αὐτά (τὰ ἐλάτινα), ἀφοῦ εἰδοποιήσει

τὸν Ἀμύντα πρὶν τὰ ἐξάγει,καταβάλλοντας τὰ καθορισμένα τέλη.

15Καὶ τῶν ὑπολοίπων νὰ ἐπιτρέπεται ἡ ἐξαγωγὴ

καὶ μεταφορά, ἐφ᾽ ὅσον καταβάλλουν τὰ τέλη, καὶ στοὺς

Χαλκιδεῖς ἀπὸ τὴν Μακεδονία καὶ στοὺς Μακεδόνες ἀπὸ τὴν χώρα τῶν

Χαλκιδέων. Πρὸς τοὺς Ἀμφιπολίτες, τοὺς Βοττιαίους,

τοὺς Ἀκανθίους καὶ τοὺς Μενδαίους νὰ μὴν συνάπτει

20φιλία ὁ Ἀμύντας οὔτε οἱ Χαλκιδεῖς

χωρὶς τὴν σύμφωνη γνώμη τοῦ ἄλλου συμβαλλομένου, ἀλλὰ μὲ ὁμοφωνία,

ἐὰν συμφωνοῦν καὶ οἱ δύο, ἀπὸ κοινοῦ νὰ συνάπτουν τὴν συνθήκη.

Ὅρκος τῆς συμμαχίας·θὰ τηρήσω τὶς συμφωνίες μὲ τοὺς Χαλκιδεῖς

25καὶ ἐὰν κάποιος βαδίζει ἐναντίον τοῦ Ἀμύντα στὴν ἐπικράτειά του,

γιὰ νὰ τὸν πολεμήσει, θὰ βοηθήσω τὸν Ἀμύντα - - -

Yes