Ψήφισμα τοῦ δήμου τῶν Χίων ὑπὲρ Ναξίων καὶ Ἀνδρίων δικαστῶν

McCabe, Chios 12 Date: Περὶ τὸ 320 π.Χ.
 
Ἀπόφαση τοῦ δήμου. Ἐπειδὴ οἱ Νάξιοι καὶ οἱ Ἄνδριοι δικαστὲς παρουσιάσθηκαν στὸν δῆμο καὶ ζητοῦσαν νὰ τοὺς στείλουν στὴν πατρίδα τους, διότι λείπουν πολὺ καιρό, (5)νὰ ἀποφασίσει ὁ δῆμος· νὰ ἐπαινέσει καὶ τὶς δύο πόλεις, διότι μὲ φιλότιμη καὶ φιλικὴ διάθεση μᾶς ἔστειλαν τοὺς δικαστές· νὰ ἐπαινέσει καὶ τοὺς δικαστές, ἐπειδὴ ἐξεδίκασαν τὶς ὑποθέσεις σωστὰ καὶ δίκαια, καὶ νὰ στεφανώσει καθένα ἀπὸ τὰ δύο σώματα δικαστῶν μὲ χρυσὸ (10)στέφανο ἀξίας ἑκατὸν Ἀλεξανδρείων δραχμῶν· νὰ δώσει στοὺς ἴδιους καὶ στοὺς ἀπογόνους τους τὸ δικαίωμα τοῦ προξένου καὶ τιμητικὴ θέση (προεδρίαν) στὸ θέατρο κατὰ τοὺς δημόσιους ἀγῶνες· ἐπίσης τὸ δικαίωμα κατάπλου καὶ ἀπόπλου καὶ σὲ καιρὸ πολέμου καὶ σὲ καιρὸ εἰρήνης (15)ἔχοντας ἀσυλία καὶ χωρὶς νὰ ἀπαιτεῖται εἰδικὴ συνθήκη γι᾽ αὐτούς· ἐπίσης προτεραιότητα στὴν ἐκδίκαση τῶν ὑποθέσεών τους καὶ ἀτέλεια σὲ ὅσα εἰσάγουν καὶ ἐξάγουν ὡς προσωπικά τους ἀποκτήματα (ἐπὶ κτήσει καὶ τὸ δικαίωμα νὰ εἶναι Χῖοι πολίτες, ἐὰν τὸ (20)ἐπιθυμοῦν· καὶ γιὰ νὰ εἶναι φανερὸ σὲ ὅλους, ὅτι ὁ δῆμος γνωρίζει νὰ ἀποδίδει στοὺς δίκαιους ἄνδρες τὴν εὐγνωμοσύνη ποὺ τοὺς ἀξίζει, ὁ κήρυκας νὰ ἀναγγείλει κατὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Διονυσίων τὸ ἀκόλουθο κήρυγμα: «ὁ δῆμος τῶν Χίων τιμᾶ τοὺς δικαστὲς ποὺ ἐστάλησαν ἀπὸ τὴν (25)Νάξο καὶ ἀπὸ τὴν Ἄνδρο γιὰ τὴν δικαιοσύνη τους πρὸς αὐτὸν μὲ στέφανο ἀξίας ἑκατὸ δραχμῶν καὶ τοὺς δίδει τὸ δικαίωμα νὰ εἶναι πρόξενοι (τῶν Χίων) καὶ πολίτες (τῆς Χίου) καὶ οἱ ἴδιοι καὶ οἱ ἀπόγονοί τους». Νὰ φροντίσει γιὰ τὸ κήρυγμα ὁ ἀγωνοθέτης Μεγαρεὺς καὶ οἱ (30)σημερινοὶ πρυτάνεις καὶ νὰ ἀναγράψουν στὴν στήλη τῶν προξένων τὴν πόλη τῶν δύο σωμάτων καὶ τὰ ὀνόματα τῶν δικαστῶν καὶ τὸ πατρώνυμό τους· οἱ ταμίες νὰ δώσουν στὰ δύο σώματα τὸ ποσὸν γιὰ τοὺς στεφάνους καὶ 50 δραχμὲς σὲ κάθε δικαστὴ γιὰ τὰ ἔξοδα μετακινήσεώς του· οἱ δὲ (35)ἐξετασταὶ καὶ οἱ πολέμαρχοι νὰ φροντίσουν νὰ μεταφερθοῦν οἱ δικαστὲς στὴν πατρίδα τους μὲ τριήρη· καὶ γιὰ νὰ παραμείνει ἀείμνηστη ἡ δικαιοσύνη τῶν ἀνδρῶν καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι νὰ πράττουν πάντοτε τὸ καλὸ πρὸς τὸν δῆμο, οἱ πρυτάνεις νὰ ἀναγράψουν σὲ λίθινη στήλη τὸ (40)ψήφισμα αὐτὸ καὶ τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν καὶ τὸ πατρώνυμό τους καὶ τὰ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ κάθε σώματος καὶ νὰ τὴν στήσουν στὸ ἱερό [τοῦ Διός;]· τὰ χρήματα ποὺ θὰ δαπανηθοῦν γιὰ τὴν στήλη καὶ τὴν ἀναγραφὴ νὰ τὰ δώσουν οἱ ταμίες.
(Στὴν ἀριστερὴ πλευρά) (ἐπάνω)
Ἀπὸ τὴν Νάξο Ἐπιγενίδης Ἡγησιμάχου Σώσιλος Ἱππολύτου Ξενόφαντος Ἀρχέλεω (5)Εὀχάρης Εὐστράτου Σώπολις Σωσίου
(κάτω)
Ἀπὸ τὴν Ἄνδρο Πυθόδωρος Πυθίππου Μυρτίας Ἰδνάδου (10)Κλεόδωρος Κλεονίκου Θεογένης Ἀρχαγορίδου Θεότιμος Ρίκωνος