Ψήφισμα πρὸς τιμὴν τοῦ Πυθέου Ἀλωπεκῆθεν, ἐπιμελητοῦ τῶν κρηνῶν

IG II3 1, 338 Date: 333/2 π.Χ.
 
Θεοί. Ἐπὶ Νικοκράτους ἄρχοντος ὅταν ἐπρυτάνευε πρώτη κατὰ σειρὰν ἡ Ἀιγηὶς φυλή, καὶ γραμματεὺς ἦταν ὁ Ἀρχέλας Χαιρίου Παλληνεύς, (5) τὴν ἐνάτη τοῦ Μεταγειτνιῶνος, τὴν τριακοστὴ ἐνάτη ἡμέρα τῆς πρυτανείας· ἀπὸ τοὺς προέδρους ἔθετε τὸ ζήτημα σὲ ψηφοφορία ὁ Νικίας Θημακεύς· ἀπόφαση τοῦ δήμου· εἰσήγηση τοῦ Χαιριωνίδου Λυσανίου Φλυέως· (10) σχετικὰ μὲ τὸ προβούλευμα ποὺ ὁ δῆμος ἐζήτησε νὰ ἐκδώσει ἡ βουλὴ γιὰ τὸν Πυθέα, πῶς δηλαδὴ πρέπει νὰ τιμηθεῖ ὁ Πυθέας ἀπὸ τὸν δῆμο, μὲ τὴν βοήθεια τῆς Ἀγαθῆς Τύχης· νὰ ἀποφασίσει ὀ δῆμος· (15) ἐπειδὴ ὁ Πυθέας ἐξελέγη ἐπιμελητὴς τῶν κρηνῶν καὶ φροντίζει καὶ γιὰ τὰ ἄλλα ποὺ ἐμπίπτουν στὶς ἁρμοδιότητές του μὲ τρόπο καλὸ καὶ φιλότιμο καὶ τώρα ἀνακαίνισε ἐκ θεμελίων τὴν κρήνη πλησίον τοῦ ἱεροῦ τοῦ Ἄμμωνος καὶ ἔκτισε τὴν κρήνη τοῦ ἱεροῦ τοῦ Ἀμφιαράου (20) καὶ ἐφρόντισε γιὰ τὴν παροχὴ νεροῦ καὶ γιὰ τοὺς ὑπόγειους ἀγωγούς· νὰ ἐπαινέσει ὁ δῆμος τὸν Πυθέαν Σωσιδήμου Ἀλωπεκῆθεν, ἀφοῦ λογοδοτήσει (γιὰ τὰ πεπραγμένα του στὸ τέλος τῆς θητείας του), καὶ νὰ τὸν στεφανώσει μὲ χρυσὸ στέφανο ἀξίας χιλίων δραχμῶν (25) γιὰ τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν δικαοισύνη ποὺ ἐπέδειξε ὡς ἐπιμελητὴς τῶν κρηνῶν, ὥστε νὰ ἐπιδεικνύουν τὴν ἴδια φιλοτιμία πρὸς τὸν δῆμο καὶ οἱ ἄλλοι ποὺ ἐκλέγονται στὸ μέλλον ἐπιμελητὲς τῶν κρηνῶν· ὁ κατὰ πρυτανείαν γραμματεὺς νὰ ἀναγράψει αὐτὸ τὸ ψήφισμα (30) καὶ ἐκεῖνο τῆς βουλῆς σὲ δύο λίθινες στῆλες καὶ νὰ στήσει μία στὸ ἱερὸ τοῦ Ἄμμωνος καὶ μία στὸ ἱερὸ τοῦ Ἀμφιαράου· γιὰ τὴν ἀναγραφὴ τῶν στηλῶν νὰ δώσει ὁ ταμίας τοῦ δήμου εἴκοσι δραχμὲς γιὰ κάθε μία στήλη ἀπὸ τὸ δημόσιο κονδύλιο (35) ἀναγραφῆς ψηφισμάτων. (σημείωση: ἀκολουθεῖ ἄλλο ψήφισμα, αὐτὸ τῆς βουλῆς, τοῦ ὁποίου σώζεται μόνον ἡ ἀρχή).