Συνθήκη συμμαχίας μεταξὺ τοῦ βασιλέως Ἀμύντου καὶ τῶν Χαλκιδέων

RO 12 Date: 390-380 π.Χ.
 
Συνθήκη μὲ τὸν ᾽Αμύντα τοῦ Ἐρριδαίου· Συνθήκη μὲ τὸν ᾽Αμύντα τοῦ Ἐρριδαίου καὶ τοὺς Χαλκιδεῖς· νὰ εἶναι σύμμαχοι μεταξὺ τους ἐνώπιον ὅλων τῶν ἀνθρώπων (5)γιὰ πενήντα χρόνια· ἐὰν κάποιος ἐκστρατεύει ἐναντίον τοῦ Ἀμύντα στὴν χώρα του ἢ ἐναντίον τῶν Χαλκιδέων νὰ βοηθοῦν οἱ Χαλκιδεῖς τὸν Ἀμύντα καὶ ὁ Ἀμύντας τοὺς Χαλκιδεῖς - - - Νὰ ἐπιτρέπεται ἡ ἐξαγωγὴ καὶ πίσσας καὶ ξύλων κάθε εἴδους καταλλήλων γιὰ οἰκοδομή, ἀλλὰ καὶ γιὰ ναυπήγηση (10)ἐκτὸς τῶν ἐλατίνων, ὅ,τι δὲν χρειάζεται τὸ κοινὸν τῶν Χαλκιδέων· τὸ κοινὸν νὰ μπορεῖ νὰ ἐξάγει καὶ αὐτά (τὰ ἐλάτινα), ἀφοῦ εἰδοποιήσει τὸν Ἀμύντα πρὶν τὰ ἐξάγει, καταβάλλοντας τὰ καθορισμένα τέλη. (15)Καὶ τῶν ὑπολοίπων νὰ ἐπιτρέπεται ἡ ἐξαγωγὴ καὶ μεταφορά, ἐφ᾽ ὅσον καταβάλλουν τὰ τέλη, καὶ στοὺς Χαλκιδεῖς ἀπὸ τὴν Μακεδονία καὶ στοὺς Μακεδόνες ἀπὸ τὴν χώρα τῶν Χαλκιδέων. Πρὸς τοὺς Ἀμφιπολίτες, τοὺς Βοττιαίους, τοὺς Ἀκανθίους καὶ τοὺς Μενδαίους νὰ μὴν συνάπτει (20)φιλία ὁ Ἀμύντας οὔτε οἱ Χαλκιδεῖς χωρὶς τὴν σύμφωνη γνώμη τοῦ ἄλλου συμβαλλομένου, ἀλλὰ μὲ ὁμοφωνία, ἐὰν συμφωνοῦν καὶ οἱ δύο, ἀπὸ κοινοῦ νὰ συνάπτουν τὴν συνθήκη. Ὅρκος τῆς συμμαχίας· θὰ τηρήσω τὶς συμφωνίες μὲ τοὺς Χαλκιδεῖς (25)καὶ ἐὰν κάποιος βαδίζει ἐναντίον τοῦ Ἀμύντα στὴν ἐπικράτειά του, γιὰ νὰ τὸν πολεμήσει, θὰ βοηθήσω τὸν Ἀμύντα - - -