Ψήφισμα τῶν τᾶς Οὐπησίας πρὸς τιμὴν τοῦ γραμματέως τῶν συνέδρων Μνασιστράτου Φιλοξενίδα

SEG 23 208 Date: 42 μ.Χ.
 
[Ἀγαθ]ὴ Τύ[χη]. Ὁ Μνασί[στ]ρατος ἦταν [γραμματεύ]ς· [ἔτ]ος ΟΓ·[1] ἐπιμελητὲς τῆς [Οὐ]πησίας[2] ἦσαν ὁ Νικήρατος καὶ ὁ Στρά- (5) των· ψήφισμα· ΙΒ (δωδέκατος) μήνας· Κ (εἰκοστὴ) ἡμέρα· ἐπειδὴ ὁ Μνασίστρατος Φιλο[ξ]ενίδα[3] σὲ κάθε περίστα- ση εὐεργετεῖ ἀδιαλείπτως τ[οὺ]ς τῆς Οὐπησίας, καὶ ὅταν τελοῦνται οἱ θυσίες πρὸς τοὺς Σεβαστοὺς καὶ στὰ ἔξοδα τῆς πόλεως π[αρέ]χει χρήματα καὶ κάνει ὅλες (10) τὶς δαπάνες μὲ μεγαλοψυχία καὶ προσήλωση, μὲ τρόπο ἀντάξιο τῶν προγόνων καὶ τῆς εὔνοιας ποὺ εἶχε ὁ πατέρας του Φιλοξενίδας πρὸς τὴν Οὐπησίαν, καὶ γιὰ κάθε θέμα ἀσκεῖ τὰ καθήκοντά του πρὸς τὸ συμφέρον τῶν γερό- ντων. vacat (15) Ἀπόφαση τῶν τῆς Οὐπησίας·[4] νὰ ἐπαινέσουμε τὸν Μνασί- στρατον Φιλοξενίδα γιὰ ὅλες τὶς εὐεργεσίες ποὺ ἔχει κάνει καὶ νὰ ἀναθέσουμε γραπτὴ ε[ἰ]κόνα του, σὲ ὅποιον τόπο ἐκεῖνος θέλει, μὲ τὴν ἐπιγραφή· “οἱ τῆς Οὐπησίας τὸν Μνασίστρα- (20) τον Φιλοξενίδα, ἐπειδὴ τοὺς εὐεργετεῖ σὲ κάθε εὐκαιρία ἕνεκα τῆς ἀρετῆς του”· νὰ τὸν στεφανώνουν κάθε χρόνο οἱ ἐπιμελητὲς στὴν γιορτὴ τῶν Ἰθωμαίων μὲ τὸ στεφάνι τῆς Ἀρτέμιδος καὶ ὁ κήρυκας νὰ ἀναγορεύει ὡς ἑξῆς τὴν ἀπονομὴ τοῦ στεφάνου· “οἱ τᾶς Οὐπησίας στεφανώ- (25) νουν τὸν Μνασίστρατον Φιλοξενίδα ἕνεκα τῆς ἀρετῆς του”. vacat Νὰ ἀναθέσουμε καὶ λίθινη στήλη πλησίον τοῦ ναοῦ τῆς Ἀρτέμιδος,[5] ποὺ νὰ φέρει χαραγμένο αὐτό τὸ ψήφισμα· ψήφισαν ΟϚ (76)· ἐγκρίθηκε παμψηφεί. vacat