Ὀρλάνδος, Ἀρχ. Ἐφ. (1965), 116-121 (ἀπεικόνιση: πίν. 42)