Μουσεῖο Χίου 119: RO 87 Ἀπόφαση τῆς Χιακῆς φατρίας(;) τῶν Κλυτιδῶν

Μουσεῖο Χίου 652: McCabe, Chios 12 Ψήφισμα τοῦ δήμου τῶν Χίων ὑπὲρ Ναξίων καὶ Ἀνδρίων δικαστῶν