Βιέννη, Μουσεῖο Τέχνης (Kunsthistorische Museum): RO 12 Συνθήκη συμμαχίας μεταξὺ τοῦ βασιλέως Ἀμύντου καὶ τῶν Χαλκιδέων