Ἀκρόπολις τῶν Ἀθηνῶν: IG I3 110 Ψήφισμα προξενίας Οἰνιάδου

Ἀκρόπολις τῶν Ἀθηνῶν: IG I3 92 Ψήφισμα προξενίας Καλλίππου Θεσσαλοῦ